Понеділок, 02.10.2023, 06:10

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Проект рішення сесії Березанської селищної ради
04.01.2018, 16:34

Стаття 15. Вимоги до проекту рішення Ради, що подається до Ради.

 

15.1. Проект рішення Ради подається на реєстрацію до секретаря Ради разом з супроводжувальним листом суб’єкта подання проекту рішення Ради у паперовому та електронному вигляді за 20 днів до проведення сесії та розміщується на веб- сайті Ради.

15.2. До супроводжувального листа суб’єкта подання (ініціатора внесення) проекту рішення Ради додається:

1) власне текст проекту рішення Ради, який складається з таких частин: назва проекту рішення; мотивуюча частина, яка містить посилання на відповідні законодавчі та нормативно - правові акти (із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів), обставини, що викликають необхідність прийняття даного рішення; вирішальна (постановляюча) частина, в якій конкретно формулюються завдання, визначаються їх виконавці та терміни виконання; заключна частина, де визначається посадова особа Ради або постійна комісія Ради, на яку покладається контроль за виконання рішення; додатки до проекту рішення Ради (якщо на них є посилання в пунктах самого проекту рішення Ради) з підписом суб’єкта подання (ініціатора внесення) проекту рішення Ради;

2) пояснювальна записка, у якій визначаються:

- обґрунтування необхідності прийняття рішення Ради (зазначається підстава розроблення проекту рішення Ради - на виконання розпорядження селищного голови, з власної ініціативи депутата Ради, постійної, тимчасової контрольної або іншої депутатської комісії Ради, загальних зборів громадян за місцем проживання, громадянами у порядку місцевої ініціативи, згідно норм чинного законодавства України або відсутністю правової бази у тій чи іншій сфері суспільних відносин та негативні наслідки, пов’язані з цим);

- мета і завдання прийняття рішення Ради ( розкриваються концептуальні ідеї, покладені в основу проекту рішення Ради, кінцева мета, якої планується досягти при його реалізації, визначаються практичне значення і цільова спрямованість проекту рішення Ради);

- загальна характеристика і основні положення проекту рішення Ради (відображаються предмет правового регулювання, структура, склад і найважливіші положення проекту рішення Ради);

- стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання (зазначається перелік нормативно-правових актів, що діють у даній сфері суспільних відносин, а також перелічуються неврегульовані питання і пропонується механізм їх вирішення. У разі потреби зазначаються, які рішення Ради мають бути визнані такими, що втратили чинність, а до яких повинні бути внесені зміни у зв’язку з прийняттям розробленого проекту рішення Ради, а також відображаються пропозиції щодо розробки рішень Ради, необхідних для реалізації проекту рішення Ради, що вноситься);

- фінансово-економічне обґрунтування (фінансове-економічне обґрунтування проекту рішення Ради дається у разі, коли реалізація його потребує матеріальних та інших витрат з місцевого бюджету. Наводиться розрахунок необхідних асигнувань на реалізацію рішення Ради із зазначенням конкретних витрат і джерел їх покриття. Якщо реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з місцевого бюджету обов’язково зазначається, що прийняття даного проекту рішення Ради не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету);

- прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення Ради (дається оцінка впливу реалізації внесеного проекту рішення Ради на соціально-економічну ситуацію на відповідній території) .

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати двох сторінок.

До неї може додаватися викладений в стислій формі інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо), який є необхідним для обґрунтування суті проекту рішення Ради.

3) порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, підпунктів, абзаців тощо) чинного рішення Ради та нову його редакцію з урахуванням запропонованих змін та доповнень, у випадку подання проекту рішення Ради про внесення змін чи доповнень до рішень Ради;

4) інформація щодо службових адрес та контактних телефонів суб’єктів подання (ініціаторів внесення) проекту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження в Раді.

 

Стаття 16. Попередній розгляд проектів рішення Ради у постійних комісіях Ради.

 

16.1. Кожен проект рішення Ради після його реєстрації секретарем Ради та розгляду селищним головою направляється невідкладно в профільну постійну комісію Ради, яка визначається головною з підготовки і попереднього розгляду проекту рішення Ради (надалі-головна постійна комісія Ради).

16.2. У разі якщо для підготовки і попереднього розгляду, доопрацювання проекту рішення Ради, Рада приймає рішення про утворення тимчасової депутатської комісії Ради, така комісія здійснює функції головної постійної комісії Ради у порядку, визначеному цим Регламентом.

16.3. Головна постійна комісія Ради протягом 5 днів попередньо розглядає проект рішення Ради на своєму засіданні і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Ради.

Висновки та рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

16.4. Інші постійні комісії Ради можуть розглядати даний проект за дорученням селищного голови або за зверненням голови постійної комісії. Якщо протягом 5-ти днів ці комісії не надали висновки, вважається, що зауваження відсутні.

16.5. Попередній розгляд проекту рішення здійснюється обов’язково у присутності ініціатора внесення проекту рішення Ради чи його представника.

До участі в роботі комісії можуть залучатися в разі необхідності експерти, спеціалісти, консультанти, радники та інші особи.

 

Стаття 17. Прискорений розгляд проекту рішення Ради.

 

17.1. За дорученням селищного голови або за письмовим обґрунтуванням суб’єкта подання (ініціатора внесення) проекту рішення Ради, підтриманим селищним головою допускається прискорений розгляд проекту рішення Ради.

Це можуть бути питання внесення змін до селищного бюджету, до Програми соціально-економічного розвитку селищної Ради чи питання виникнення надзвичайних ситуацій.

При цьому у відповідних дорученнях секретарю Ради та головній постійній комісії Ради зазначається термін попереднього розгляду проекту рішення Ради за прискореною процедурою.

17.2. Проект рішення Ради, розглянутий за прискореною процедурою має бути оформлений відповідно до вимог цього Регламенту.

 

Стаття 18. Повернення проекту рішення Ради суб'єкту його подання (ініціатору внесення).

 

18.1. Селищний голова може повернути внесений проект рішення Ради суб'єкту подання (ініціатору внесення) проекту рішення Ради без його розгляду на пленарному засіданні Ради.

18.2. Підставами для цього є:

1) невідповідність оформлення проекту рішення Ради вимогам цього Регламенту;

2) не усунення без відповідного письмового обґрунтування суб’єктом подання (ініціатором внесення) проекту рішення Ради зауважень до проекту рішення Ради, висловлених секретарем Ради під час його реєстрації;

3) негативний висновок постійної комісії Ради, до предмета відання якого належать питання бюджету;

4) відсутність фінансово-економічного обґрунтування проекту рішення, без чого неможливо прийняти рішення про доцільність прийняття цього проекту.

18.3. Повернення проекту рішення Ради суб'єкту подання (ініціатору внесення) здійснюється секретарем ради з повідомленням про причину повернення та відповідним записом в журналі реєстрації проектів рішень.

18.4. Повернені проекти рішення Ради можуть бути повторно внесені на розгляд Ради за умови усунення недоліків, що стали підставою для їх повернення.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ РАДИ

.

Стаття 19. Формування порядку денного сесії Ради

 

19.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями.

19.2. У випадку виникнення надзвичайної ситуації та інших невідкладних випадках, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

19.3. Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб – сайті Ради.

19.4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства.

19.5. Проекти рішень Ради голова Ради передає юристу виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству юрист візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови Ради юрист повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

19.6. У випадках передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

19.7. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до бюджету;

- кадрові питання;

Питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначенні питання можуть бути винесені на розгляд Ради на вимогу однієї з постійних комісій, голови селищної Ради.

19.8. До проекту порядку денного чергової сесії Ради обов’язково включаються питання, які за рішенням попередньої сесії Ради винесені на повторний розгляд або які залишилися нерозглянутими на ній. Такі питання розглядаються на наступній сесії Ради першими.

19.9. Порядок денний сесії Ради має містити: інформацію про назви, реєстраційні номери та дати реєстрації проектів рішень Ради, суб’єктів подання (ініціаторів внесення) проектів рішень; відомості щодо невідкладності їх розгляду; назву головної постійної чи тимчасової контрольної комісії Ради, відповідальних за підготовку питання до розгляду Радою.

У порядку денному сесії Ради також визначаються доповідачі і співдоповідачі з кожного окремого питання.

19.10. Секретар Ради узагальнює письмові пропозиції постійних та тимчасових контрольних комісій Ради щодо включення до порядку денного сесії попередньо розглянутих проектів рішень та подає селищному голові, проект порядку денного не пізніше ніж за чотири дні до чергової сесії Ради.

Де зазначає:

1) скільки проектів рішень Ради пройшли визначену цим Регламентом процедуру підготовки для розгляду на сесії Ради;

2) які проекти рішень Ради не розглядались на засіданнях постійних комісій Ради;

3) які проекти рішень Ради підтримані або відхилені постійними комісіями Ради;

4) які проекти рішень Ради готувалися за прискореною процедурою їх розгляду постійними комісіями Ради.

19.11. Проект порядку денного сесії Ради після схвалення його селищним головою разом з проектами рішень Ради для розгляду на черговій сесії , не пізніше як за три дні її проведення надаються депутатам Ради.

 

 

Стаття 20. Затвердження порядку денного сесії Ради.

 

20.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

20.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

20.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматись не більше двох разів щодо одного і того ж питання денного.

20.4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

20.5. Внесення питання до порядку денного сесії Ради безпосередньо на пленарному засіданні Ради здійснюється за умови прийняття відповідного рішення Ради однією третиною голосів депутатів Ради від загального складу Ради, подальшого оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради перерви у пленарному засіданні Ради для проведення спільного засідання заінтересованих постійних комісій Ради за участю відповідних посадових осіб виконавчого комітету/апарату Ради. Зазначена перерва оголошується перед обговоренням цього питання.

 

ГЛАВА 4. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ.

 

Стаття 21. Відкриття та ведення пленарного засідання

 

21.1. Пленарне засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитись, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

21.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 21.1 цієї статті.

 

Стаття 22. Порядок реєстрації депутатів Ради та запрошених осіб.

 

22.1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання Ради проводиться реєстрація депутатів Ради особисто на підставі пред’явленого посвідчення депутата Ради та підтвердження ним своєї присутності власноручним підписом у відповідній реєстраційній формі.

Відповідальність за організацію реєстрації, достовірність її результатів несе секретар Ради.

22.2. Якщо депутат Ради не може взяти участь у пленарному засіданні Ради або може спізнитись на його відкриття, він повинен до початку пленарного засідання Ради письмово (а у невідкладних випадках - у телефонному режимі) повідомити селищного голову чи секретаря Ради особисто , вказавши поважні причини.

22.3. Підставою для відсутності депутата Ради на пленарному засіданні Ради можуть бути тільки поважні причини. До них відносяться: тимчасова втрата працездатності, хвороба, відпустка та інші причини, визначені чинним законодавством України як поважні. Вони повинні бути підтверджені документально.

22.4. Реєстрація депутатів Ради і запрошених осіб на пленарне засідання Ради починається за 30 хвилин до його відкриття.

22.5. Якщо на час відкриття пленарного засідання Ради було зареєстровано менше половини депутатів Ради від загального складу Ради, пленарне засідання Ради вважається таким, що не відбулося.

У такому разі за рішенням депутатів Ради, які зареєструвались, можуть бути проведені депутатські збори з визначеним ними порядком денним.

22.6. Про намір достроково покинути пленарне засідання Ради депутат Ради зобов'язаний письмово поінформувати головуючого на пленарному засіданні Ради із зазначенням поважних причин.

22.7. За пропозицією селищного голови або депутата Ради, підтриманою не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради може бути проведена поіменна (шляхом опитування) реєстрація депутатів Ради перед голосуванням, після перерви або після розгляду останнього питання порядку денного пленарного засідання Ради.

 

Стаття 23. Порядок ведення пленарного засідання Ради.

 

23.1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде та закриває селищний голова, а у випадках передбачених чинним законодавством – секретар Ради.

23.2. Пленарне засідання Ради починається з повідомлення головуючого на пленарному засіданні Ради даних про кількість присутніх депутатів Ради згідно з реєстрацією.

23.3. Після відкриття пленарного засідання Ради послідовно розглядаються наступні питання:

1) утворення Лічильної комісії та Секретаріату на поточну сесію Ради (зміни до її складу);

2) затвердження процедурним рішенням Ради порядку роботи (регламенту) пленарного засідання Ради;

Порядок (регламент) роботи пленарного засідання Ради регулює питання тривалості виступу доповідачів, співдоповідачів та інших виступаючих, а також тривалості пленарного засідання Ради, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи пленарного засідання Ради.

3) оголошення депутатських запитів, заяв, запитань, оголошень, відповідей на депутатські запити (за наявності вимоги депутата Ради - автора запиту, яка за два дні до початку пленарного засідання Ради була подана в письмовій формі до голови Ради), прийняття рішень Ради щодо відповідей на депутатські запити.

Оголошення депутатських запитів та відповідей на депутатські запити здійснює головуючий на пленарному засіданні Ради.

4) затвердження порядку денного сесії Ради (зміни до нього);

5) розгляд питань порядку денного сесії Ради;

6) оголошення заяв і пропозицій не з питань порядку денного сесії Ради, що надійшли від депутатів Ради головуючому на пленарному засіданні Ради під час поточного пленарного засідання Ради, прийняття у разі необхідності відповідних рішень Ради.

7) Час для доповіді на сесії встановлюється, як правило, в межах до 40 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповідей, інформацій - до 15 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 7 хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів - до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин.

За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

8) після двох годин безперервної роботи пленарного засідання голова ради оголошує перерву на 10 хвилин, якщо інше не вирішить рада. Після перерви пленарне засідання продовжується лише після повторної реєстрації присутніх на засіданні депутатів ради.

 

 

ГЛАВА 5. РОБОЧІ ОРГАНИ СЕСІЇ РАДИ

 

Стаття 24. Утворення робочих органів сесії Ради.

 

На пленарному засіданні Ради чергової сесії Ради після підтвердження головуючим правомочності пленарного засідання Ради утворюються робочі органи сесії Ради: Секретаріат та Лічильна комісія цієї сесії Ради.

 

Стаття 25. Секретаріат сесії Ради.

 

25.1. Секретаріат сесії Ради обирається відкритим голосуванням з числа депутатів Ради у складі 2-х чоловік.

25.2. Секретаріат сесії Ради організовує ведення протоколу пленарних засідань Ради, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, повідомлення, заяви та пропозиції, організовує роботу зі зверненнями, що надходять на адресу сесії Ради, виконує інші функції, визначені Радою, та безпосередньо після закінчення пленарного засідання передає відповідні документи секретарю Ради.

 

 

 

Стаття 26. Лічильна комісія сесії Ради.

 

26.1. Лічильна комісія Ради обирається для організації голосувань Ради і визначення їх результатів під час таємного голосування , за дорученням Ради у разі необхідності встановлює присутність депутатів Ради на пленарному засіданні Ради, а також розглядає звернення депутатів Ради, пов'язані з порушенням процедури голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

26.2. Лічильна комісія Ради обирається Радою з числа депутатів шляхом відкритого голосування за списком без його обговорення в складі 3 чоловік.

26.3. Лічильна комісія Ради обирає зі свого складу голову і секретаря.

26.4. Засідання Лічильної комісії Ради проводяться гласно і відкрито.

26.5. У роботі Лічильної комісії Ради не можуть брати участь депутати Ради, кандидатури яких внесено для голосування.

26.6. Рішення Лічильної комісії Ради приймаються простою більшістю голосів членів комісії від її загального складу.

26.7. Підрахунок голосів депутатів при проведенні відкритого голосування за дорученням Ради проводить її секретар.

26.8. Підсумки підрахунку голосів вносяться до протоколу пленарного засідання, який веде Секретаріат сесії.

 

Стаття 27. Головуючий на пленарному засіданні Ради.

 

27.1. Головує на пленарному засіданні Ради селищний голова .

27.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний:

1) дотримуватися цього Регламенту і вживати заходів щодо його дотримання всіма присутніми на пленарному засідання Ради;

2) повідомляти про результати реєстрації депутатів Ради та кількість депутатів Ради, відсутніх на пленарному засіданні Ради із поважних причин;

3) оголошувати депутатські запити;

4) відкривати та неупереджено вести, закривати пленарне засідання Ради, оголошувати перерви відповідно до прийнятого порядку роботи (регламенту) пленарного засідання Ради;

5) попереджати присутніх на закритому пленарному засіданні Ради про процедуру його проведення;

6) організовувати розгляд питань відповідно до вимог цього Регламенту;

7) вносити на обговорення проекти рішень Ради, оголошувати їх повну назву, редакцію та інформацію щодо ініціаторів їх внесення;

8) оголошувати списки осіб, які записалися на виступи;

9) створювати рівні можливості депутатам Ради, депутатським групам для участі в обговоренні питань відповідно до вимог цього Регламенту;

10) надавати слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошувати наступного промовця;

11) утримуватися від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення ними норм дисципліни та депутатської етики;

12) ставити питання на голосування, оголошувати його результати;

13) оголошувати офіційні повідомлення; інформувати про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

14) вживати заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;

15) здійснювати інші повноваження відповідно до вимог цього Регламенту.

27.3. Головуючий на пленарному засіданні Ради має право:

1) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради, які ставляться на голосування першими, зокрема:

- про перерву у пленарному засіданні Ради, перенесення чи відміну проведення пленарного засідання Ради;

- про послідовність розгляду внесених проектів рішень Ради до порядку денного сесії Ради;

- про повторне внесення проекту рішення Ради, затвердженого порядку денного сесії Ради, на розгляд головної постійної комісії Ради;

2) підсумовувати обговорення питань, внесених на розгляд пленарного засідання Ради;

3) ставити промовцям уточнюючі запитання, виправляти помилки, допущені у виступах;

4) звертатися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ, якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні Ради вважає, що Рада отримала з цього питання достатню інформацію;

5) припиняти виступ депутата чи запрошеного, якщо він виступає без його дозволу;

6) оголошувати (або доручати секретарю Ради оголошувати) письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

7) продовжувати пленарне засідання Ради на п’ятнадцять хвилин понад визначений порядком роботи (регламентом) пленарного засідання Ради час;

8) давати розпорядження секретарю Ради про надання депутатам Ради під час пленарного засідання Ради додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного сесії Ради;

9) вимагати від депутатів Ради пояснення причин їх запізнення або відсутності на попередніх пленарних засіданнях Ради;

10) користуватися іншими правами, визначеними чинним законодавством України та цим Регламентом.

27.4. У разі грубого або систематичного порушення цього Регламенту головуючим на пленарному засіданні Ради він може бути відстороненим більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, про що робиться запис у протоколі пленарного засідання Ради.

ГЛАВА 6. ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ РАДИ

 

Стаття 28. Порядок обговорення питань на пленарному засіданні Ради.

 

28.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні Ради безпосередньо після його обговорення.

28.2. Рішення Ради може прийматися без його обговорення на пленарному засіданні Ради, якщо жоден з депутатів Ради не заперечує проти цього.

28.3. При обговоренні одного питання депутат Ради, депутатські групи Ради мають право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово для виступів на пленарних засіданнях Ради у порядку черги або попереднього запису.

28.4. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради.

28.5. Перед голосуванням за припинення обговорення головуючий на пленарному засіданні Ради інформує присутніх про кількість депутатів Ради, що виступили, і тих, які записалися на виступ.

28.6. Якщо не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради проголосували проти припинення обговорення, воно поновлюється на строк не більше п’ятнадцяти хвилин.

Подальше продовження обговорення можливе на вимогу більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

28.7. Після припинення обговорення проекту рішення Ради перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до трьох хвилин кожний.

28.8. У ході обговорення питання на пленарному засіданні Ради можуть вноситися:

- пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання Ради та організації розгляду питання;

- пропозиції про неприйнятність та відкладення питання;

- пропозиції і поправки депутатів Ради;

- пропозиції і поправки головної ( профільної) постійної комісії Ради;

- пропозиції і поправки депутатських груп Ради;

- інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на пленарному засіданні Ради встановлена Регламентом.

 

ГЛАВА 7. ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ РАДИ.

Стаття 29. Загальні вимоги щодо голосування на пленарному засіданні Ради.

 

29.1. Голосування на пленарному засіданні Ради проводиться після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради пропозицій чи поправок , що ставляться на голосування.

29.2. Перед голосуванням головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує:

- необхідну кількість голосів депутатів Ради для прийняття рішення;

- вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги цього Регламенту або від депутатів Ради надійшли відповідні пропозиції).

29.3. Текст пропозиції чи поправки, що ставиться на голосування, повинне оголошуватися. При цьому називається депутат Ради, постійна комісія Ради, депутатська група Ради, що ініціювали внесення пропозиції чи поправки.

29.4. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається і селищний голова і враховується його голос.

29.5. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Стаття 30. Повторне голосування (переголосування) на пленарному засіданні Ради.

 

30.1. Якщо при проведенні голосування з певного питання порядку денного Ради рішення не прийняте, повторне голосування (переголосування) з цього питання можливе за умови:

- його підтримки не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Рад,

- за ініціативою головуючого на пленарному засіданні Ради у випадку, якщо якась частина депутатів Ради не приймала участь у голосуванні або не зорієнтувалась по змісту пропозиції, але не більше 2-х разів.

30.2. Якщо проект рішення Ради не прийнятий і після повторного голосування (переголосування), то він знімається з розгляду Ради взагалі або переноситься на наступне пленарне засідання Ради для повторного розгляду з певними поправками.

 

Стаття 31. Види голосування на пленарних засіданнях Ради.

 

31.1. Радою та її органами можуть застосовуватися наступні види голосування: відкрите ( кількісне) та таємне.

При кількісному виді голосування здійснюється вибір таких варіантів: “за”, “проти”, “утримався”.

 

Стаття 32. Відкрите голосування на пленарному засідання Ради.

 

32.1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом відкритого поіменного голосування депутатів, окрім випадків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймається таємним голосування.

32.2. Поіменне голосування проводиться шляхом оголошення головуючим або головою Лічильної комісії списку зареєстрованих депутатів Ради.

32.3. Кожен депутат Ради при зчитуванні його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.

32.4. Голова Лічильної комісії або визначений Лічильною комісією представник повідомляє про результат голосування за кожен варіант на пленарному засіданні Ради.

32.5. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів Ради, ставляться на відкрите голосування після закінчення обговорення в порядку їх надходження, якщо автори не знімають їх.

32.6. Перед початком відкритого голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує пропозиції, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання.

32.7. При відкритому голосуванні по одному питанню кожен депутат Ради має один голос і подає його за пропозицію або проти неї, чи утримується при голосуванні.

32.8. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує результати відкритого голосування по мірі їх надходження від Лічильної комісії.

 

Стаття 33. Таємне голосування на пленарному засіданні Ради.

 

33.1. Таємне голосування проводиться за рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, та у випадках, передбачених чинним законодавством і цим Регламентом.

33.2. При проведенні таємного голосування Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів Ради:

- час і місце проведення голосування;

- порядок заповнення бюлетеня;

- критерії визнання бюлетеня недійсним;

- порядок організації голосування.

33.3. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів Ради, виготовляються секретарем Ради за встановленою Радою формою.

33.4. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.

33.5. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета голосування та у відповідному місці ставляться печатка Ради і підписи голови та секретаря Лічильної комісії.

33.6. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включаються всі кандидатури на посади, які були висунуті у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Регламентом, і які дали згоду балотуватися.

Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування.

Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування.

33.7. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, відкликання, звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування включається відповідна кандидатура, незалежно від її згоди на це.

33.8. Кожному депутату Ради Лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред'явлення ним посвідчення та особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході в сектор для таємного голосування.

33.9. Сектор для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору для голосування були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході - кабіна та прозора скринька для таємного голосування. При цьому до сектору для голосування одночасно може ввійти така кількість депутатів Ради, яка відповідає кількості наявних столів для реєстрації.

33.10. Депутат Ради може одержати бюлетень для таємного голосування і ввійти до кабіни для таємного голосування тільки після того, як вона звільниться.

33.11. Депутат Ради не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

33.12. Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата Ради, напроти прізвища кандидата, за якого депутат Ради голосує, або напроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта рішення. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку, що знаходиться біля кабіни для таємного голосування.

3313. Голосування закінчується в час, визначений Лічильною комісією.

33.14. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами Ради одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо не прийнято іншого рішення більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

33.15. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

33.16. Рішення Ради за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради.

У випадку проведення таємного голосування щодо звільнення з посади секретаря Ради рішення вважається прийнятим якщо за нього подано не менше двох третин голосів депутатів від загального складу Ради.

33.17. Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди на призначення на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на посаду не одержить за результатами першого голосування необхідної більшості голосів депутатів Ради, проводиться повторне таємне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів Ради при першому голосуванні.

33.18. Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду залишається один кандидат на посаду, повторне таємне голосування проводиться щодо нього.

33.19. Якщо за результатами таємного голосування рішення про надання згоди на звільнення з посади, відкликання, звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри не прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає, крім випадків виникнення нових підстав або з'ясування обставин, які не були відомі Раді при розгляді відповідної кандидатури.

33.20. Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується.

33.21. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур на посади списком, якщо інше не встановлено чинним законодавством України та цим Регламентом.

33.22. У разі обрання чи призначення колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання чи призначення.

33.23. Кандидатури на посади вносяться до бюлетеня в алфавітному порядку.

33.24. Голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними чи призначеними при голосуванні списком вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів депутатів Ради, яка становить більшу половину голосів депутатів від загального складу Ради.

33.26. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено на посади необхідної кількості осіб, продовжується розгляд того ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів на вакантні посади.

33.27. Голова Лічильної комісії або визначений нею доповідач - член Лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні Ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання депутатів Ради.

33.28. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член Лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Лічильної комісії і оголошується на пленарному засіданні Ради.

33.29. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, головуючий на пленарному засіданні Ради на підставі доповіді Лічильної комісії оголошує таке рішення, яке оформляється рішенням Ради.

33.30. Якщо Радою не буде прийняте рішення про переголосування, проведення нових виборів або повторного голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує на підставі доповіді Лічильної комісії прийняте за результатами таємного голосування рішення, яке у разі необхідності оформляється як відповідний акт Ради без додаткового голосування.

33.31. Перед початком таємного голосування Лічильна комісія:

- отримує від секретаря Ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів Ради та бюлетені для таємного голосування;

- перевіряє наявність приміщень (кабін) для голосування;

- опечатує скриньку для таємного голосування й забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

33.32. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів Ради, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини депутатів від загального складу Ради.

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 283 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content