Понеділок, 02.10.2023, 05:51

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Проект рішення сесії Березанської селищної ради
04.01.2018, 16:36

ГЛАВА 8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

 

Стаття 34. Прийняття рішень.

 

34.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

34.2. Рішення Ради може прийматися без обговорення, якщо на пленарному засіданні жоден депутат не заперечує проти цього.

 

ГЛАВА 9. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯ РАДИ

 

Стаття 35. Оформлення рішень Ради.

 

35.1. Рішення селищної Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою у зв’язку з невідповідністю з чинним законодавством і внесено на повторний розгляд Ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності.

Зупинення рішення Ради здійснюється розпорядженням селищного голови.

35.2. Якщо під час розгляду на пленарному засіданні були внесенні зміни та зауваження до проекту рішення, то суб'єкти подання (ініціатори внесення) проектів рішень Ради разом з головною постійною комісією Ради в семиденний термін після пленарного засідання Ради опрацьовують рішення Ради відповідно до зауважень та змін, які були прийняті на пленарному засіданні Ради та зафіксовані у протоколі , і передають їх до секретаря Ради.

35.3. Секретар Ради після отримання опрацьованих рішень Ради передає їх на підпис селищному голові .

35.4. Після підписання рішення Ради секретар згідно з порядком денним сесії Ради присвоює рішенню Ради номер.

35.5. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

35.6. Рішення Ради не нормативного характеру ( рішення індивідуальної дії) набирають чинності з моменту їх прийняття.

 

Стаття 36. Офіційне оприлюднення рішення Ради.

 

36.1. Рішення Ради тиражується в необхідній кількості примірників та надсилається апарату Виконавчого комітету селищної ради (не пізніше п’ятиденного терміну з дня підписання) для організації їх виконання місцевим органам виконавчої влади, відповідним підприємствам, установ та організаціям міста (відповідно до переліку, який додається до проекту рішення Ради).

36.2. Офіційне оприлюднення рішень Ради на інформаційному веб – сайті Ради покладається на Виконавчий комітет селищної Ради у 5-денний строк з дня їх підписання селищним головою.

 

Стаття 37. Надання рішень громадянам.

 

На письмову вимогу громадянина йому може бути видана копія рішень Ради нормативно-правового характеру або рішення індивідуальної дії, якщо воно стосується саме цього громадянина.

 

 

 

ГЛАВА 10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ РАДИ

 

Стаття 38. Організація контрольної роботи.

 

38.1. Контроль за виконанням рішень селищної Ради покладається на постійну ( профільну) комісію, що визначається окремим пунктом у прийнятих рішеннях.

38.2. Рішення про необхідність контролювати дане рішення приймає постійна ( профільна) комісія при попередньому його розгляді до формування порядку денного пленарного засідання сесії.

38.3. Не підлягають контролю рішення процедурного характеру, рішення одномоментної дії та рішення, які пов’язані з наданням дозволів та затвердження відповідних актів та нормативних документів, передбачених у повноваженнях Ради згідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

38.4. Організаційну і методичну роботу щодо здійснення контролю постійними комісіями за виконанням рішень Ради забезпечує секретар Ради згідно Інструкції виконавчих органів Ради.

Секретар Ради:

1) у 15-денний термін з дня проведення сесії направляє в постійні комісії прийняті на сесії контрольні рішення для обліку і формування контрольних справ;

2) станом на перше січня та 1 липня надає постійним комісіям перелік рішень селищної Ради, що знаходяться на контролі;

4) організує підготовку проектів рішень до розгляду Радою про зняття з контролю рішень Ради за пропозиціями постійних комісій.

Голови постійних комісій:

1) ведуть облік рішень Ради, які знаходяться на контролі у відповідній комісії;

2) доручають секретарю комісії формування контрольних справ, в якій має бути:

- рішення Ради;

- інформації виконавчих органів Ради про хід виконання даного рішення за кожні 6 місяців до закінчення терміну контролю;

- інформації депутатів чи депутатських груп по результатах перевірки виконання даного рішення відповідним виконавчим органом Ради;

- рішення постійної комісії про зняття з контролю чи продовження терміну контролю.

3) один раз на півроку , до 15-го січня та до 15 липня , запрошують письмові інформації у відповідних виконавчих органів ради про стан виконання рішень селищної Ради, які перебувають на контролі в даній комісії.

4) готують проект рішення постійної комісії про зняття з контролю чи продовження терміну контролю для розгляду на пленарному засіданні Ради в січні та липні кожного року.

 

ГЛАВА 11. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РАДОЮ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Стаття 39. Порядок розгляду і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності

 

39.1. Реалізація повноважень Ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на визначену рішенням Ради постійну комісію Ради до предмета відання якої відносяться питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності (надалі - відповідна постійна комісія Ради).

39.2. Порядок розгляду і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та цим Регламентом.

Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між Радою та суб'єктами господарювання.

39.3. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності Рада виходить з того, що згідно із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб'єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України та чинним законодавством України.

39.4. План діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється у ЗМІ або на офіційному сайті Ради розробником цих проектів з метою одержання зауважень і пропозицій до внесення проектів на розгляд пленарного засідання Ради.

За рішенням Ради оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не публікувалися до внесення їх на розгляд Ради, а також можуть повторно публікуватись проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії Ради

39.5. Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд Ради, подається до відповідної постійної комісії Ради, для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема принципам державної регуляторної політики (ст. 4) і вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (ст. 8). Відповідна постійна комісія Ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Надання відповідною постійною комісією негативного експертного висновку не позбавляє ініціатора внесення проекту регуляторного акта від необхідності винесення проекту на розгляд пленарного засідання Ради разом з доданим до нього негативним експертним висновком.

39.6. У разі внесення на розгляд сесії Ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідна постійна комісія Ради приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання суб’єкту подання (ініціатору внесення) проекту регуляторного акту.

За можливим поданням депутата Ради, постійної комісії Ради відповідна постійна комісія Ради може прийняти рішення про забезпечення у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта. У цьому випадку аналіз регуляторного впливу не проводиться.

39.7. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідна постійна комісія Ради в тижневий термін з дня надходження аналізу готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам частини четвертої цієї статті.

Висновки відповідної постійної комісії Ради готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідній постійній комісії Ради протягом терміну, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною п’ятою цієї статті.

39.8. Висновки відповідної постійної комісії передаються для вивчення постійній комісії Ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у Раді, за винятком випадків, коли відповідна постійна комісія є провідною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні Ради проекту регуляторного акта голова відповідної постійної комісії Ради доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам частиною четвертої цієї статті.

39.9. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням Ради або її відповідної постійної комісії Ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії Ради, якщо інше не встановлено у рішенні Ради чи відповідної постійної комісії Ради.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії Ради, та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та головній постійній комісії Ради.

39.10. На розгляд сесії Ради проект регуляторного акта вноситься головною постійною комісією Ради.

Розгляд та прийняття рішення Ради щодо регуляторного акту, оформлення проекту рішення Ради проводиться у порядку передбаченому главами дев’ять, десять цього Регламенту.

39.11. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений Радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин у прийнятому рішенні, селищний голова вживає заходів до усунення цих порушень.

39.12. Регуляторний акт, прийнятий Радою, офіційно оприлюднюється у ЗМІ або на офіційному сайті Ради не пізніше як у десятиденний термін після прийняття рішення і набирає чинності з моменту оприлюднення, якщо не вказаний пізніший термін.

39.13. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Радою, забезпечується її виконавчим комітетом.

Звіт про відстеження результативності регуляторних актів Рада оприлюднює у ЗМІ не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

39.14. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається до головної постійної комісії Ради виконавчим комітетом.

39.15. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає головна постійна комісія Ради.

39.16. Рада заслуховує щорічний звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом.

 

 

 

РОЗДІЛ III. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 

ГЛАВА 1. ДЕПУТАТИ РАДИ.

 

Стаття 40. Виникнення і строк повноважень депутата Ради.

 

40.1. Повноваження депутата Ради починаються з моменту оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на першій сесії Ради відповідного скликання рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії Ради нового скликання.

40.2. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, що регулюють діяльність місцевого самоврядування, цим Регламентом.

40.3. Повноваження депутата Ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.

40.4. Повноваження депутата Ради, обраного замість вибулого, починаються з дня оголошення на черговому пленарному засіданні Ради рішення відповідної територіальної виборчої комісії рішення про підсумки виборів депутата та визнання його повноважень.

 

Стаття 41. Дострокове припинення повноважень депутата Ради

 

41. 1. Повноваження депутата Ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, зареєстрованими у виконавчому комітеті Ради без прийняття рішення Ради у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України “Про статус депутатів місцевих Рад” порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і чинним законодавством України не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом Верховної Ради України або іншої місцевої Ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

41.2. Повноваження депутата Ради можуть припинятися достроково також за рішенням Ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата Ради про складення ним депутатських повноважень.

41. 3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради вирішуються судом.

41. 4. У разі дострокового припинення повноважень депутата Ради вибори чи заміщення депутата Ради, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до чинного законодавства .

 

Стаття 42. Права та обов'язки депутата Ради

 

42.1. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради.

  1. Депутат Ради відповідно до чинного законодавства України наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.

42.3. Депутат Ради у своїй діяльності керується Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

42.4. Депутат Ради має право:

1) ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до складу яких він входить, з моменту визнання його повноважень;

2) дорадчого голосу на засіданнях органів Ради, до складу яких він не входить, а також на загальних зборах громадян, громадських слухань, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах міста;

3) обирати і бути обраним до органів Ради;

4) офіційно представляти виборців у Раді та її органах, в органах самоорганізації населення, підприємствах, установах і організаціях міста, незалежно від форми власності, з питань, що належать до відання Ради;

5) порушувати перед Радою та її органами, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами і організаціями міста та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних і контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

6) вносити на розгляд Ради та її органів, підприємств, установ і організацій міста незалежно від форми власності та їх посадових осіб, пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, брати участь у їх розгляді;

7) на невідкладний прийом посадовими особами Ради та виконавчого комітету Ради, керівниками підприємств, установ і організацій міста незалежно від форми власності з питань депутатської діяльності;

8) пропонувати, попередньо виклавши у письмовій формі, питання до розгляду їх Радою та її органами.

У порядку визначеному цим Регламентом вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, пропозиції та поправки до них;

9) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного сесії Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

11) вимагати внесення своїх пропозицій на голосування;

12) вимагати повторного голосування у випадках виявлення порушень процедури голосування, в тому числі у разі врахування голосів депутатів Ради, відсутніх в залі засідань на момент проведення голосування;

13) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та головуючому на пленарному засіданні Ради;

14) висловлюватися щодо персонального складу органів, які утворюються Радою, та кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

15) порушувати питання про недовіру селищному голові, голові Ради, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством України;

16) на депутатське звернення, депутатській запит, депутатське запитання;

17) оголошувати на пленарних засіданнях Ради та її органів тексти звернень, запитів, заяв, пропозицій як власних так і громадян або їх об'єднань;

18) порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, що належать до компетенції Ради, діяльності підприємств, установ і організацій міста незалежно від форми власності , виконавчого комітету Ради та його структурних підрозділів;

19) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що входять до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території міста;

20) невідкладно або після закінчення розгляду питання порядку денного сесії Ради звертатися до головуючого на пленарному засіданні Ради із зауваженням про допущені ним порушення вимог цього Регламенту для негайного їх усунення;

21) передавати головуючому на пленарному засіданні Ради або засіданні органу Ради до закінчення відповідного пленарного засідання Ради або засідання органу Ради тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу пленарного засідання Ради або засідання її органу, в якому він бере участь;

22) об'єднуватися з іншими депутатами Ради в депутатські Ради, вносити пропозиції щодо утворення (обрання) Погоджувальної Ради депутатських груп Ради, тимчасових контрольних та інших депутатських комісій Ради, затвердження їх кількісного, персонального та керівного складу, а також входити до їх складу;

23) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах і протоколах пленарних засідань Ради, засідань її органів до їх оформлення;

24) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку;

25) вимагати усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій міста незалежно від форми власності, органів, діяльність яких перевірялася, а також органів, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

У разі виявлення порушень чинного законодавства України депутат Ради може звертатись з цього приводу до відповідних органів державної влади, до керівників відповідних правоохоронних та контролюючих органів, а також до ЗМІ;

Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат Ради доповідає Раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка;

26) доступу до комунальних ЗМІ з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформації щодо роботи Ради та її органів;

27) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Регламентом.

42.3. Депутат Ради зобов'язаний:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади, виборців відповідної території;

2) дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок організації діяльності Ради та її органів, а також цього Регламенту;

3) брати участь у роботі Ради та її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

4) виконувати доручення Ради та її органів, голови Ради, заступника голови Ради та інформувати їх про виконання наданих йому доручень;

5) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, громадськими організаціями, колективами підприємств, установ, організацій міста незалежно від форми власності, органами самоорганізації населення відповідної території;

6) не рідше одного разу на півріччя звітувати перед виборцями, інформувати виборців про роботу Ради та її органів з питань бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території, інших цільових програм, рішень Ради і доручень виборців;

7) всебічно відстоювати інтереси членів відповідної територіальної громади;

8) брати участь у загальних зборах громадян, засіданнях органів самоорганізації населення, громадських слуханнях, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території міста;

9) вивчати громадську думку, потреби Березанської територіальної громади , інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

10) вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

11) виконувати правомірні вимоги головуючого на пленарному засіданні Ради;

12) дотримуватись дисципліни і норм депутатської етики;

13) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

14) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата Ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

15) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, окремих депутатів Ради;

16)не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

17) не принижувати честь і гідність виборців, не закликати громадян до незаконних дій, не використовувати свідомо неправдиву інформацію, не висловлювати необґрунтованих звинувачень на будь-чию адресу;

18) не використовувати свій депутатський мандат в особистих чи корисливих та інших цілях, не пов’язаних з його депутатською діяльністю;

19) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

2) з особистою заявою депутата Ради про складення ним депутатських повноважень.

42.5. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради вирішуються судом.

42.6. У разі дострокового припинення повноважень депутата Ради вибори чи заміщення депутата Ради, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до чинного законодавства .

 

ГЛАВА 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТАМИ РАДИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 43. Участь депутата в сесіях Ради та засіданнях її органів

 

43.1. На сесіях Ради депутати Ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання Ради.

  1. Депутат Ради (крім секретаря Ради) повинен входити до складу однієї з постійних комісій Ради, що утворюються Радою.

Депутат Ради за власною ініціативою або за дорученням Ради, голови Ради або постійної комісії Ради, до складу якої його обрано, бере участь у підготовці питань для розгляду в Раді .

43.3. Депутат Ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, засіданнях інших органів Ради, до складу яких він входить.

43.4. Рада має право на пленарних засіданнях Ради заслуховувати звіти депутата Ради про виконання рішень Ради, а також періодично інформує депутатів Ради про хід виконання рішень, прийнятих Радою, про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами Ради, та інших важливих питань діяльності Ради та її органів.

43.5. У разі невиконання депутатом Ради своїх депутатських обов’язків, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи Рада та її органів за попередніми висновками постійної комісії Ради, до предмету відання якої відносяться питання регламенту, Рада може прийняти рішення про повідомлення виборців через ЗМІ про неналежне ставлення депутата Ради до виконання своїх обов’язків

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 355 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content