Понеділок, 02.10.2023, 07:18

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Проект рішення сесії Березанської селищної ради
04.01.2018, 16:38

Стаття 44. Депутатське звернення

 

44.1. Депутатське звернення - це письмова вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю:

- до Ради та її посадових осіб,

- Виконавчого комітету та його посадових осіб,

- керівників всіх правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій селища, сіл, незалежно від форми власності. У депутатському зверненні вказується, які дії або заходи необхідно вжити чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

44.2. Всі керівники органів влади, підприємств та установ, до яких звернувся депутат Ради, зобов'язані у 10-денний строк розглянути порушене ним питання та надати йому письмову відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки надати йому проміжну письмову відповідь не пізніше ніж через 30 днів..

44.3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, то вищезазначені особи зобов'язані письмово повідомити про це депутата Ради з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду звернення.

44.4. Якщо депутат Ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо керівники відповідних органів влади, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

 

Стаття 45. Депутатський запит.

 

45.1. Депутатський запит - це підтримана Радою письмова вимога депутата Ради:

- до селищного голови,

- посадових осіб Ради і її органів,

- керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності селища,сіл з питань, які віднесені до відання Ради.

45.2. Порядок розгляду депутатського запиту:

1) депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій формі;

2) депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії Ради без голосування,

3) після розгляду депутатського питання Рада приймає відповідне рішення або надає протокольне доручення відповідному органу чи посадовій особі та встановлює термін надання відповіді про виконання рішення (доручення) по даному депутатському запиту;

4) орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради, який вніс запит.

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання депутатського запиту.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради;

5) Якщо депутат Ради не задоволений відповіддю на свій депутатський запит він може ініціювати обговорення на пленарному засіданні за підтримки не менше ¼ присутніх депутатів Ради та запрошення відповідальних осіб, які готували відповідь по даному запиту.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Радою може прийняти відповідне рішення:

45.3. У випадку необ’єктивного розгляду депутатського запиту відповідальними особами місцевого самоврядування, або неприйняття ними заходів відповідно до чинного законодавства України, зазначені особи несуть відповідальність згідно Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Закону України “Про державну службу”.

У випадку повторного порушення при розгляді депутатського запиту, стосовно осіб винних в порушенні, може ставитися питання про звільнення їх із зайнятої посади.

45.4. Секретар Ради доводить текст депутатського запиту до відповідного органу чи посадової особи, до яких його звернуто.

45.5. Всі депутатські запити, оголошені на пленарному засіданні Ради, реєструються секретарем Ради та зберігаються у нього з позначкою про дату оголошення та результати їх голосування.

45.6. Контроль за виконанням депутатських запитів здійснюється Виконавчим комітетом селищної Ради.

45.7. Перелік депутатських запитів, розглянутих на пленарних засіданнях Ради, та їх скорочений зміст зазначається в протоколі пленарного засідання Ради.

 

Стаття 46. Депутатське запитання.

 

46.1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку.

46.2. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Стаття 47. Пропозиції та зауваження, висловленні депутатом Ради на пленарних засіданнях Ради.

 

47.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатом Ради на пленарному засіданні Ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні Ради, розглядаються Радою або за її дорученням передаються для розгляду та вивчення до постійних комісій Ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам, посадовим особам місцевого самоврядування, виконавчого комітету, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій міста незалежно від форми власності, , які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів Ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також Раду.

47.2. Рада та її виконавчий комітет забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутата Ради, схвалених Радою, інформують депутата Ради про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях Ради.

 

 

Стаття 48. Доручення виборців.

 

48.1. Виборці можуть давати депутатові Ради доручення на зборах та під час його звітів. Доручення виборців не повинні суперечити чинному законодавству України, а їх виконання має належати до відання Ради та її органів.

Доручення виборців депутатові Ради має бути підтримане більшістю учасників їх зборів та оформлено протоколом.

48.2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття Радою або її виконавчим комітетом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом Ради до відома Ради або її органів.

48.3. Рада та її органи аналізують доручення виборців, які надані депутатам Ради, та з урахуванням фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів Ради та членів відповідної територіальної громади.

48.4. Доручення виборців враховується при розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку селища,сіл Ради, складання бюджету та при підготовці рішень Ради з інших питань.

48.5. Депутат Ради бере участь в організації виконання доручень виборців..

48.6. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється Радою, її органами та депутатами Ради, про хід виконання доручень заслуховується один раз на півроку на пленарному засіданні та інформують виборців через засоби масової інформації або в інший спосіб..

 

РОЗДІЛ ІV. ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 
ГЛАВА 1. ГОЛОВА, СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ
 
Стаття 49. Правові засади діяльності селищного голови, секретаря Ради.
49.1. Повноваження селищного голови, секретаря Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

49.1. Селищний голова, секретар Ради, працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (викону­вати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших вико­навчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 50. Селищний голова

  1. . Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади Березанської селищної ради.

50.2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого вибор­чого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на по­стійній основі.

50.3. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конститу­цією України.

50.4. Селищний голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.

50.5. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою по­садою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

50.6.На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

50.7. Повноваження селищного голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військо­во-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

50.8. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленар­ному засіданні Ради рішення про його обрання.

50.9. Повноваження новообраного селищного голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії Ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

50.10. У разі звільнення з посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження голови здійснює секретар Ради.

50.11. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення пов­новажень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

50.12. Повноваження голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

50.13.Селищний голова:

- забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відпо­відній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

- вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

- вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

- вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її вико­навчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

- здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

- забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

- призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

- вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

- є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

- представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органа­ми, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організа­ціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси тери­торіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

- укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

- веде особистий прийом громадян;

- забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

- бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

- видає розпорядження у межах своїх повноважень.

50.14. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повнова­жень

50.15. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

50.16. Селищний голова щорічно звітує Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфе­рі господарської діяльності виконавчими органами Ради.

50.17. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

50.18. На вимогу не менше половини депутатів Ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед Ра­дою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 51. Дострокове припинення повноважень селищного голови

 

51.1. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

- його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

- припинення його громадянства;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

- набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися ді­яльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

- відкликання з посади за народною ініціативою;

- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

- його смерті.

51.2. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

51.3. Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених частиною 2 статті 79 Закону України «Про міс­цеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повнова­жень голови визначається законом про місцеві референдуми.

51.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш, як однієї десятої частини грома­дян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

51.5. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному За­коном України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч. 6 — 10 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

51.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного голови за народною ініціативою прий­мається на зборах виборців у кількості не менше 30 осіб для відкликання селищного голови; кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання селищного голови — не менше 10 осіб.

51.7. На підтримку пропозиції про відкликання селищного голови має бути зібрано кількість підписів, що переви­щує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний селищним головою.

51.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання селищного голови — протягом 10 днів.

51.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання селищного голови — протягом 10 днів з дня їх отримання.

51.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу.

51.11. У разі прийняття Радою рішення про відкликання селищного голови за народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного канди­дата на посаду___________________ голови, про відкликання голови за народною ініціативою особа, яка на цей час від­повідно до закону здійснює повноваження селищного голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття

відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

51.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій голови незаконними, висновків від­повідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови.

51.13. У разі дострокового припинення повноважень селищного голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припи­нення повноважень селищного голови. Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.


 

 

 

 

 

 

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 263 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content