Понеділок, 02.10.2023, 06:55

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Проект рішення сесії Березанської селищної ради
04.01.2018, 16:39
Стаття 52. Секретар селищної ради.52.1. Секретар Березанської селищної ради (надалі – секретар Ради) працює в Раді на постійній основі. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією селищного голови таємним голосуванням.

52.2. Якщо депутати не підтримали кандидатуру, запропоновану селищним головою, то вони мають право внести свою пропозицію на посаду секретаря селищної ради, яка має бути підтримана не менш як половиною депутатів від загального складу Ради .

52.3. Якщо ж Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної Ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить знову селищний голова.

52.4. Секретар Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

52.5. Секретар Ради:

 1) здійснює повноваження селищного голови на час його відсутності у зв’язку з відрядженням, відпустки , хвороби та у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень з питань діяльності Ради: 
- головує на пленарному засіданні;
- підписує рішення сесії селищної ради;
- підписує розпорядження про скликання сесії.

2) організовує підготовку сесії Ради, питань, які вносяться на розгляд Ради та інше згідно вимог чинного законодавства.

3) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради.

4) координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

5) сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

6) організує здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

7) забезпечує зберігання у виконавчому комітету селищної Ради офіційних документів Березанської територіальної громади забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

8) здійснює інші повноваження.

52.6. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

ГЛАВА 2. КОМІСІЇ РАДИ

 

Стаття 53. Постійні комісії Ради

 

53.1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що створюються для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань повноважень Ради, здійснення контролю за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.

53.2. Постійні комісії Ради є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

53.3. Постійні комісії Ради формуються за заявами депутатів.

53.5. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій Ради визначається Положенням про постійні комісії Ради, яке затверджується рішенням Ради , прийнятим більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

53.6. У разі необхідності за рішенням Ради може бути створено нові постійні комісії Ради, ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний та персональний склад, а також переобрано голів постійних комісій Ради.

 

Стаття 54. Створення постійних комісій Ради.

 

54.1. Постійні комісії Ради створюються Радою на другій сесії Ради на строк її повноважень у складі голови, секретаря та членів комісії.

54.2. Кількість членів постійної комісії Ради не може бути більшою ніж третина загального складу Ради та меншою 3-х осіб.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані
селищний голова та секретар Ради.

Депутат Ради може бути членом тільки однієї постійної комісії Ради.

54.3. Персональний склад постійних комісій Ради обирається за списком відкритим голосуванням шляхом прийняття відповідного рішення Ради.

Список членів постійних комісій Ради повинен містити: назви всіх постійних комісій Ради;прізвища, імена та по батькові кандидатів у члени постійних комісій Ради в алфавітному порядку в межах кожної депутатської групи, від якої їх висунуто.

54.5. Депутат Ради, який виявив бажання перейти до іншої постійної комісії Ради, може звернутися із особистою письмовою заявою, погодженою з головою депутатської групи Ради до складу якої він входить, до селищного голови, який направляє її для розгляду в постійну комісію Ради з питань регламенту для розгляду заяви по суті і внесення пропозиції на розгляд Ради та прийняття відповідного рішення.

54.6. У випадку невиконання без поважних причин депутатом Ради своїх обов'язків щодо роботи в постійній комісії Ради та відсутності його більш ніж на половині засідань протягом року, голова відповідної постійної комісії Ради вносить на розгляд комісії питання про можливість подальшого перебування депутата Ради у її складі.

У разі прийняття постійною комісією Ради рішення про неможливість перебування депутата Ради у її складі голова такої комісії подає відповідний проект рішення на розгляд Ради.

 

Стаття 55. Голови та секретарі постійних комісій Ради.

 

55.1. Заступники та секретарі постійних комісій Ради обираються депутатами які входять до складу відповідної постійної комісії та згідно вимог чинного законодавства

55.2. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на її голову. Голова постійної комісії Ради дає доручення членам такої комісії, представляє її у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями Березанської селищної ради незалежно від форми власності, а також громадянами, організує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії Ради. У разі відсутності голови постійної комісії Ради або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює її заступник.

 

Стаття 56. Відкликання голови постійної комісії Ради.

 

56.1. Голова постійної комісії Ради може бути в будь-який час за рішенням Ради відкликаний з підстав та в порядку, визначених цим Регламентом. Це може бути – власна заява депутата, рішення постійної комісії, прийняті більшістю голосів.

56.2. Обговорення питання про відкликання голови постійної комісії Ради включає інформацію ініціаторів внесення цієї пропозиції, виступ голови постійної комісії Ради, щодо якого порушено питання про відкликання з посади, запитання та відповіді.

56.3. Відсутність без поважних причин голови постійної комісії Ради на пленарному засіданні Ради при розгляді питання про його відкликання не є перешкодою для розгляду Радою цього питання.

56.4. Рішення про відкликання голови постійної комісії Ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради з оформленням відповідного рішення Ради із зазначенням підстави відкликання.

56.5. У разі відкликання голови постійної комісії Ради право висунення кандидатури на цю посаду належить депутатській групі Ради, за квотою якої він був обраний на цю посаду.

 

Стаття 57. Загальні повноваження постійних комісій Ради.

 

57.1. Постійні комісії Ради за дорученням Ради, секретаря Ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку Березанської селищної ради, інших цільових програм та звіти про їх виконання;

2) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей у сфері господарської і соціально-культурної діяльності, інші питання, які вносяться на розгляд Ради;

3) розробляють проекти рішень Ради;

4) розглядають на своїх засіданнях і готують висновки та рекомендації по проектам нормативно-правових актів Ради, незалежно від суб’єктів їх подання (ініціаторів внесення);

 5) а) вивчають діяльність :
- органів , підзвітних і підконтрольних Раді та виконавчому комітету Березанської селищної Ради , 
- підприємств, установ та організацій Березанської селищної ради незалежно від форм власності, а також їх посадових осіб з питань, віднесених до відання Ради, 
б) готують рекомендації за результатами перевірки для розгляду їх відповідними керівниками чи виносять на розгляд Ради або виконавчого комітету Ради; 
6) здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету/апарату Ради;

7) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою, готують висновки та рекомендації з цих питань;

8) попередньо розглядають запити депутатів, готують по них проекти рішень;

9) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до предмету їх відання,

10) готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів Ради та їх посадових осіб.

 

Стаття 58. Засідання постійної комісії Ради та порядок його скликання.

 

58.1. Основною формою роботи постійної комісії Ради є засідання .

58.2. Постійна комісії Ради проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів постійної комісії Ради.

58.3. Позачергове засідання постійної комісії Ради може бути скликано за пропозицією (вимогою) однієї третини членів постійної комісії Ради.

 

Стаття 59. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії Ради.

 

59.1. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія Ради готує свої висновки та рекомендації. Висновки та рекомендації постійної комісії Ради приймаються більшістю голосів членів постійної комісії Ради і підписуються головою постійної комісії Ради і секретарем постійної комісії Ради.

59.2. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розгляду органами, посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями Березанської селищної ради незалежно від форми власності, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи керівники вищезазначених органів та організацій повинні повідомити постійні комісії Ради у встановлений термін.

 

Стаття 60. Тимчасові контрольні комісії Ради.

 

60.1. Рада може прийняти рішення про утворення тимчасової контрольної комісії Ради не менше однією третиною голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

60.2. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які утворюються з числа депутатів Ради, які дали на це згоду, для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії Ради подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

60.3. Питання про утворення тимчасової контрольної комісії Ради включається до порядку денного сесії Ради без голосування.

60.4. В рішенні Ради про утворення тимчасової контрольної комісії Ради зазначається:

1) назва тимчасової контрольної комісії Ради;

2) мета, завдання і коло питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється тимчасова контрольна комісія Ради;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії Ради, голова тимчасової контрольної комісії Ради;

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії Ради;

5) термін надання Раді звіту тимчасової контрольної комісії Ради про виконану нею роботу;

6) заходи щодо матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії Ради.

60.5. На посаду голови тимчасової контрольної комісії Ради не може бути обраний голова будь-якої постійної комісії Ради.

60.6. Заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії Ради обираються з числа її членів на першому засіданні тимчасової контрольної комісії Ради.

60.7. Голова тимчасової контрольної комісії Ради, заступник голови та секретар цієї комісії не можуть бути членами однієї депутатської групи Ради.

 

 

 

ГЛАВА 3. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ

 

Стаття 61. Виконавчий комітет Ради.

 

61.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

61.2. Після закінчення повноважень Ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

 1. .3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

61.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією селищного голови.

 1. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі селищного голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів , управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

61.6. До складу виконавчого комітету Ради також за посадою входить секретар Ради, старости.

61.7. Очолює виконавчий комітет Ради селищний голова.

 1. .8. Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесенні Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

 

Стаття 62. Виконавчі органи Березанської селищної Ради.

 

62.1. Рада у межах затверджених нею структури та штатів створює відповідні відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення своїх повноважень .

62.2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними Раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету та селищному голові.

62.3. Керівники відділів, управлінь та інших органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноособово, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

62.4. Положення про відділи, управління та інші органи Ради затверджуються рішеннями Ради.

62.5. Виконавчим органом селищної Ради є виконавчий комітет селищної Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

Після закінчення повноважень Ради, селищного голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету Ради.

 

Стаття 63. Організаційне, юридичне, інформаційне, матеріально – технічне забезпечення діяльності ради

 

63.1. Організаційне, технічне, інформаційне забезпечення діяльності селищної ради здійснює виконавчий апарат селищної ради, згідно пункту 2 статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансове забезпечення діяльності селищної ради здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

 

 

Стаття 64. Прийняття і зміни регламенту. Відповідальність за його порушення

 

64.1. Даний регламент приймається, доповнюється, змінюється більшістю депутатів від загального складу ради.

64.2. Будь – яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

64.3. Всі порушення Регламенту оголошується на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

 

ГЛАВА 4. ПРОТОКОЛ ТА ЗАПИС ЗАСІДАННЯ

 

Стаття 65. Протокол пленарного засідання ради

  1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.
  2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):
 1. назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;
 2. загальне число депутатів ради, кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради; список запрошених на сесію, які були присутніми на сесії;
 3. питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;
 4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;
 5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;
 6. результати голосування і прийняті рішення;
 7. запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.
  1. До протоколу сесії додаються:
 1. тексти доповідей і співдоповідей;
 2. тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;
 3. список присутніх на сесії депутатів;
 4. поправки і доповнення до проектів рішень;
 5. довідки, зауваження;

65.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

 

Стаття 66. Запис засідання

66.1. За наявності технічної можливості проводиться аудіо- або відеофіксація пленарного засідання ради.

 

Стаття 67. Зберігання протоколів та записів

67. 1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

67.2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.

67.3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

67.4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.

67.5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря ради.

67.6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

67.7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

 

ГЛАВА 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 68. Набрання чинності Регламенту, його виконання та термін дії.

 

68.1. Цей Регламент набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

68.2. Забезпечення дотримання Регламенту Ради під час пленарного засідання Ради покладається на головуючого на пленарному засіданні Ради, у міжсесійний період (між пленарними засіданнями Ради) – на секретаря Ради.

68.3. Одноразові відхилення від визначених цим Регламентом норм можливі при розгляді процедурних, організаційних, а також інших питань роботи Ради.

Рішення про одноразові відхилення від норм цього Регламенту приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Даний Регламент Ради діє протягом повноважень Ради сьомого скликання до моменту затвердження нової редакції Регламенту або внесення змін до цього Регламенту (в частині внесених змін).

 

 

 

Селищний голова                                                 В.А.Хоміцький

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 314 | Завантажень: 0 | Коментарі: 6 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content