Вівторок, 05.12.2023, 00:55

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2018

ПРОГНОЗ на 2019 - 2020 рр. до проекту рішення Березанської селищної ради (селищний бюджет)
15.01.2018, 18:48

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу:

 

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

 

Органи місцевого самоврядування

 

Пріоритетними завданнями функціонування органів місцевого самоврядування на території селищної ради є забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

У 2019- 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів селищної ради;

обмін досвідом та сприяння розвиткові місцевого самоврядування;

розвиток активності територіальної громади ;

залучення громадськості до розроблення управлінських рішень і контроль за їх реалізацією;

зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування;

проведення щорічних конкурсів та заходів органом місцевого самоврядування;

висвітлення діяльності селищної ради в засобах масової інформації;

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

посилення правової, організаційної та матеріальної спроможності територіальної громади, ;

створення прозорої системи прийняття рішень селищною радою, підвищення рівня довіри до місцевої влади;

підвищення кваліфікації депутатів селищної ради та посадових осіб селищної ради;

поліпшення умов надання населенню адміністративних послуг на належному рівні, підвищення їх якості;

розвиткові ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

створення належних умов для реалізації депутатами місцевих рад та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України.

 

Освіта

 

Пріоритетними завданнями галузі на селищному рівні буде забезпечення доступності високоякісної освіти в загальноосвітніх школах, підвищення рівня позашкільної, освіти; створення оптимальної мережі навчальних закладів, яка б реально враховувала освітні запити населення, забезпечувала ефективне використання фінансових та кадрових ресурсів.

З урахуванням оптимального і ефективного використання бюджетних коштів, підвищення якості надання освітніх послуг, у 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

проведення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, насамперед шляхом утворення опорних закладів, «нової української школи»;

забезпечення підвезенням учнів, що проживають у сільській місцевості, до закладів загальної середньої освіти;

створення умов для здобуття дітьми з особливими освітніми потребами якісної освіти в закладах освіти;

реформування закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці шляхом впровадження інноваційних технологій та модернізації матеріально-технічної бази;

підготовка закладами професійної (професійно-технічної) освіти конкурентоспроможних фахівців відповідно до потреб ринку праці;

підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації освітніх реформ;

створення умов кожній дитині для розвитку її творчих здібностей і талантів, що сприятиме сталому розвитку українського суспільства;

удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, інших освітніх закладів, з урахуванням наявного контингенту учнів, вихованців;

створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації;

оновлення матеріально технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів з залученням до фінансування бізнесу;

розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;

посилення мовної, інформаційної, правової підготовки та військово-патріотичної підготовки учнів;

розробка виховної системи на засадах духовних цінностей українського народу, формування національної свідомості;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти;

забезпечення працевлаштування випускників.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення якості результатів навчання випускників усіх рівнів системи

освіти ;

створення ефективної системи забезпечення розвитку дитини – представника покоління інформаційної епохи, формування соціально і фізично зрілої творчої особистості, громадянина України;

покращення рівня позашкільної освіти;

підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчального процесу, власного, творчого, безперервного професійного зростання;

інноваційний розвиток освіти, що сприятиме зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості.

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Головним завданням залишатиметься посилення максимальної адресності, прозорості та наближеності надання відповідної соціальної послуги тим, хто її потребує, для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

 

У 2019 і 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

 

збільшення розмірів державних соціальних гарантій з урахуванням реальних можливостей бюджету;

 

поліпшення якості надання соціальних послуг одиноким престарілим громадянам, інвалідам усіх категорій, сім’ям з дітьми, дітям-сиротам;

 

подальше впровадження принципу адресності для всіх видів соціальної підтримки малозахищених верст населення, перехід до монетизації надання пільг та субсидій населенню;

 

реалізація державної політики у молодіжній сфері, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та відродження національно-патріотичного виховання;

здійснення на території селищної ради державної політики з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

забезпечення дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впровадження нових форм і методів проведення соціальної роботи із дітьми та молоддю;

реформування системи інституційного нагляду та виховання дітей, забезпечення прав та інтересів дитини, створення умов для виховання і розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного

 

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 

підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

 

Охорона здоров`я

 

Основною метою реформування галузі охорони здоров'я є підвищення ефективності використання ресурсів, створення прозорих фінансово-економічних механізмів надходження та використання коштів, необхідних для реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров'я.

Пріоритетними напрямами розвитку галузі будуть забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, а також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.

 

У 2019 – 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

- запровадження чітко визначеного державного гарантованого пакету медичних послуг відповідно до пріоритетів в охороні здоров’я та економічного стану країни, що розповсюджуватиметься на всіх без винятку громадян держави і включатиме первинну медичну допомогу, основні види спеціалізованих амбулаторних послуг та планової стаціонарної медичної допомоги за направленням, а також чітко визначений перелік лікарських засобів. Послуги, що не входять до державного гарантованого пакету медичних послуг передбачають співоплату чи повну оплату отримувачем такої послуги, а пільгові категорії громадян звільняються від такої співоплати чи оплати. До надання державного гарантованого пакету медичних послуг допущені постачальники всіх форм власності;

 

- створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією, необхідних для запуску нової моделі фінансування надання медичної допомоги;

 

- впровадження нової моделі фінансування меддопомоги;

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

перехід від абстрактної «безкоштовної» охорони здоров’я до конкретно визначеного державного гарантованого пакету медичних послуг, від бюджетних закладів охорони здоров’я до автономних некомерційних державних чи муніципальних підприємств, від фінансування ліжко-місця – до оплати за надані медичні послуги.

 

Культурно-освітній та фізичний розвиток

Головними пріоритетами у сфері духовного та фізичного розвитку будуть збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2019-2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

модернізація системи культурно-мистецької освіти;

вдосконалення сучасного бібліотечного середовища в сільських бібліотеках, з метою забезпечення комфортності надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення, шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотек;

збереження і відтворення культурної спадщини (матеріальної та нематеріальної), розвиток музейної справи;

посилення та урізноманітнення підтримки сучасної мистецької творчості, зокрема, концертно-гастрольної та виставкової діяльності;

підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин;

забезпечення розвитку книговидання творів місцевих авторів;

збереження кращих зразків української культури та культур національних меншин, розвиток самобутнього національного мистецтва;

проведення оптимізації структури дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з метою створення умов для належної організації спортивної діяльності;

створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 

поліпшення підготовки спортсменів високого класу районі у змаганнях різного рівня

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров`я та попередження захворювань, забезпечення сталого розвитку фізичного виховання на території району;

піднесення здобутків кращих спортсменів району у змаганнях різного рівня;

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, відродження національно-патріотичного виховання, утвердження духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, пропаганда та формування здорового способу життя, забезпечення зайнятості та активної участі молоді у життя суспільства;

забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини району;

збереження і розвиток української та інших національних культур, просування культурних можливостей у межах країни та за кордоном;

забезпечення підтримки прав осіб, які належать до національних меншин і проживають в районі, на розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності.

 

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

Головними пріоритетами у галузі із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха є забезпечення захисту населення і територій Березанської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом.

У 2019 - 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів регіональної системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільної оборони, яка змонтована на пунктах управління райдержадміністрації;

поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

придбання оснащення для здійснення аварійно-рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання допомоги постраждалому і травмованому населенню.

 

Основним результатом, якого планується досягти, є забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період та зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

Категорія: 2018 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 241 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content